Oferta
nieruchomosci zarzadzanie

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI DEWELOPERSKIMI, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH

Wchodzący w skład naszego zespołu specjaliści, a także w pełni profesjonalne firmy, z którymi współpracujemy, są gwarancją rzetelnego wykonywania obowiązków w każdym aspekcie zarządzania pojedynczymi obiektami jak i całymi osiedlami.

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Profesjonalne administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tylko w pełni profesjonalny zarządca może poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przepisy oraz oczekiwaniami mieszkańców i użytkowników budynku.

W ramach zarządzania wykonujemy w szczególności niżej opisane czynności zapewniające właściwą eksploatację zasobów i ich utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czynności podnoszące wartość nieruchomości:

 • obsługa procesu związanego z powstaniem wspólnoty, tj. rejestracja w odpowiednich urzędach oraz założenie konta bankowego,
 • podpisanie umów z dostawcami mediów, w tym negocjowanie korzystnych warunków obsługi oraz nadzór nad realizacją tych umów,
 • przygotowanie budżetu wspólnoty oraz jego realizacja,
 • przygotowanie statutu wspólnoty oraz regulaminu porządku domowego,
 • przygotowanie regulaminu rozliczania mediów lub jego zmodernizowanie,
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej - aktualizacja bieżąca,
 • prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych opłat, należnych odsetek, dokonanych wpłat oraz występujących zaległości lub nadpłat - za pomocą specjalistycznego oprogramowania,
 • wybór ubezpieczyciela budynku - współpracujemy z renomowanymi brokerami ubezpieczeniowymi zbierającymi oferty z całego rynku ubezpieczeniowego,
 • ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów utrzymania lokali: zaliczki eksploatacyjnej, remontowej, a także opłat zaliczkowych za media rozliczanych zgodnie z regulaminem rozliczania mediów,
 • prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych wpłat oraz windykacja należności,
 • wydawanie niezbędnych zaświadczeń właścicielom lokali,
 • sporządzanie rozliczenia finansowego oraz rocznego sprawozdania z zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie i prowadzenie zebrań członków Wspólnoty,
 • bieżące regulowanie płatności z konta Wspólnoty,
 • przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji oraz wniosków od użytkowników i właścicieli lokali, prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych oraz ich realizacja,
 • wybór kontrahenta świadczącego usługi związane z funkcjonowaniem nieruchomości (sprzątanie, ochrona, przeglądy nieruchomości, usługi konserwacji itp.) oraz nadzór nad ich realizacją,
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i Dozoru Technicznego, a w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisów z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości,
 • nadzór oraz kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii,
 • zlecanie i nadzór nad pracami remontowymi oraz inwestycyjnymi.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI DEWELOPERSKIMI

Oferujemy obsługę nieruchomości jeszcze przed powstaniem wspólnoty mieszkaniowej, już na etapie przekazywania poszczególnych lokali mieszkalnych klientom w celu przeprowadzenia prac wykończeniowych.

Naszym zadaniem do czasu powstania wspólnoty mieszkaniowej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości, kompleksowe zarządzanie nieruchomością, pośredniczenie w relacjach pomiędzy deweloperem a mieszkańcami.

Na tym etapie współpracy w zależności od potrzeb oferujemy: przygotowanie formalności (protokół zdawczo-odbiorczy, regulaminy, rozliczenia), prowadzenie nadzoru nad eksploatacją budynku, nadzorowanie umów na dostawy mediów, usługi, oferty ubezpieczenia.

Starając się wyjść naprzeciw potrzebom firm deweloperskich pojawiającym się na etapie sprzedaży pierwszych lokali proponujemy nawiązanie współpracy. Nasza firma posiada doświadczenie w kształtowaniu relacji pomiędzy wspólnotą mieszkaniową oraz deweloperem
i buduje je na zasadach partnerskich z zachowaniem dbałości o interes obu stron.

W ramach usługi organizujemy pierwsze zebranie wspólnoty mieszkaniowej, na którym pomagamy właścicielom w podjęciu najważniejszych uchwał i wyborze zarządu. Służymy także pomocą w trakcie rejestracji wspólnoty oraz podczas zakładania rachunku bankowego.

ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI Z LOKALAMI NA WYNAJEM

Naszą usługę kompleksowego zarządzania budynkami z lokalami na wynajem adresujemy do inwestorów, właścicieli domów i kamienic, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości profesjonalnie zająć się sprawami swojej nieruchomości.

W ramach umowy przejmujemy od właścicieli nieruchomości całość obowiązków związanych z obsługą najmu ich mieszkań czy domów oraz zajmujemy się wszystkimi sprawami administracyjnymi wskazanej nieruchomości.

Doświadczenie i rzetelność firmy zapewni naszym klientom wymierne korzyści m.in. oszczędność czasu, spokój i profesjonalne zarządzanie budynkami z lokalami przeznaczonymi pod wynajem.

Nasza propozycja to pakiet usług, w których znajdziecie Państwo:

 • monitorowanie i nadzorowanie realizacji umów najmu
 • sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu (sporządzany przy umowie najmu, jak i po jej zakończeniu)
 • zabezpieczenie umowy najmu kaucją
 • reprezentowanie właściciela przed najemcą (m.in. zawarcie umowy najmu, organizowanie usuwania awarii i usterek w lokalu leżących po stronie właściciela)
 • monitorowanie terminowości wpłat czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu, szybka reakcja na opóźnienia w płatnościach
 • podejmowanie działań windykacyjnych w przypadku opóźnienia w płatnościach przy współpracy z kancelarią prawną
 • reagowanie na potrzeby najemców
 • zbieranie i przechowywanie informacji, dokumentacji i zapisów, które mogą mieć wpływ na nieruchomość
 • raportowanie właścicielowi obiektu wszelkich znaczących faktów, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie obiektu
 • regularne monitorowanie kosztów bieżących oraz ich optymalizacja
 • planowanie, organizowanie i nadzór nad pracami remontowymi
 • egzekwowanie opieki gwarancyjnej od wykonawców napraw i remontów
 • organizacja zbierania ofert dla nieruchomości na większe prace remontowe i naprawcze
 • zapewnienie zarządzanemu obiektowi odpowiednich usług, a w szczególności:
  • nadzór i kontrola nad świadczeniem usług zarządzania technicznego
  • koordynacja wszystkich usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych związanych z obsługą nieruchomości
  • koordynowanie działań w przypadku wystąpienia awarii w obrębie nieruchomości
  • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
  • zlecanie okresowych inspekcji obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym